कोभिड – १९

ताप्ली गाउँपालिकामा पनि लगाइयो कोभिड १९ बिरुद्धको दोश्रो मात्रा