घोषणा

उदयपुरगढी गाउँपालिकामा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न वडा नं. १ र २ बालमैत्री घोषणाकोलागी तयारी
उदयपुरमा थप कडाइका साथ ७ दिन लकडाउन थपिने