पुस्तकालय

अनौपचारिक शिक्षा प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाहरुको जोड
संगम सामुदायिक पुस्तकालय गाईघाटको बार्षिक प्रगती समीक्षा तथा सामाजिक परीक्षण सम्पन्न ।