प्रगती

तुलाराज अधिकारी ( सन्तोष ) को दुई प्रेमलिल अनि जीवनरुपी गजल
संगम सामुदायिक पुस्तकालय गाईघाटको बार्षिक प्रगती समीक्षा तथा सामाजिक परीक्षण सम्पन्न ।