शासन

नामेटारमा बालक्लब ब्यबस्थापन तथा नेतृत्व बिकास सम्बन्धि तालिम सम्पन्न
बालमैत्री स्थानीय शासन तथा घटना ब्यवस्थापन बारे ३ दिने क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।