सामुदायिक

संगम सामुदायिक पुस्तकालय गाईघाटको बार्षिक प्रगती समीक्षा तथा सामाजिक परीक्षण सम्पन्न ।